Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Raha-asiani / Eläkkeelle / Eläkkeet eri elämäntilanteisiin

Eläkkeet eri elämäntilanteisiin

Jos joudut siirtymään kokonaan eläkkeelle heikentyneen työkyvyn tai muiden syiden takia ennen lakisääteistä eläkeikää tai haluat vähentää työntekoa osa-aikaiseksi, vaihtoehtoina ovat:

 • Työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläke – Työeläkelaitos voi myöntää eläkkeen 18–62-vuotiaalle, jonka työkyky on alentunut sairauden tai vamman takia vähintään vuoden ajaksi, eikä kuntouttaminenkaan palauta työkuntoa. Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana. Jos työkykyä on vielä jäljellä, voit saada osatyökyvyttömyyseläkettä. 

  Kelasta voit saada kansaneläkkeenä työkyvyttömyyseläkettä, joka voi alkaa jo 16-vuotiaana ja muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana. Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko määräajaksi (silloin puhutaan kuntoutustuesta) tai toistaiseksi.

  Työeläkelaitosten on jatkossa selvitettävä oma-aloitteisesti työkyvyttömyyseläkettä hakevan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Jos edellytykset kuntoutuksen myöntämiseen ovat olemassa, hakijalle annetaan eläkepäätöksen lisäksi myös ennakkopäätös kuntoutuksesta.

  Työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää lepäämään. Tällöin työkyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi. Jos työssäkäynti loppuu, työkykyä ei arvioida uudelleen, vaan työkyvyttömyyseläkkeen maksu alkaa uudestaan.
 • Osa-aikaeläke – Osa-aikaeläkettä voit saada vain työeläkkeenä. Osa-aikatyössä ansiotulo vähentyy 35–70 prosenttiin kokoaikatyöstä. Osa-aikaeläkkeellä voit jäädä entiseen työhösi, hankkia uuden osa-aikatyöpaikan tai ryhtyä osa-aikayrittäjäksi. Saaminen edellyttää muun muassa kokopäivätyötä tai yrittäjänä toimimista vähintään vuoden viimeisen puolentoista vuoden aikana.
 • Varhennettu eläke – Varhennetulle eläkkeelle voit jäädä aikaisintaan 62-vuotiaana. Eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneeseen eläkkeeseen tehdään silloin varhennusvähennys ja kuukausieläkkeen määrä jää pysyvästi pienemmäksi. Voit varhentaa sekä työeläkkeen että kansaneläkkeen.
 • Vanhuuseläke työttömälle – Pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka on syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen ja saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.
 • Leskeneläke – Leskeneläke on osa perhe-eläkettä ja tarkoitettu turvaamaan puolison toimeentuloa toisen puolison kuoltua. Perhe-eläkettä voivat saada leski ja alle 18-vuotiaat lapset, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli sekä entinen puoliso elatusavun perusteella. Avopuoliso ei voi saada perhe-eläkettä. Perhe-eläke perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työeläkkeeseen. Myös Kela maksaa perhe-eläkettä.
 • Takuueläke – Kelan kaikkein vähätuloisimmille eläkeläisille tarkoitettu takuueläke on vuonna 2016 täysimääräisenä 766,85 euroa. Sen voi saada, jos eläke muuten jäisi pienemmäksi eli jos kansaneläke ja ansioeläke jäävät alle tämän eläketulorajan, puuttuva osa maksetaan takuueläkkeenä. Takuueläkkeen määrää vähentävät kaikki muut saatavat eläkkeet ja tietyt korvaukset. Tähän eivät vaikuta perhesuhteet, omaisuus tai puolison tulot.
 • Eläketurva  linkki
  Eläketurvan perusteet sekä kansaneläkkeen määrä ja hakeminen. Lyhyesti myös tietoa erilaisista työeläkkeistä.
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Työeläke.fi  linkki
  Koko työeläkejärjestelmän, yksityisen ja julkisen sektorin palvelusivusto. Sisältää myös henkilökohtaisia, tunnistusta vaativia palveluja, kuten työeläkeotteen tarkistamisen.
  Eläketurvakeskus ETK
 • Takuueläke  linkki
  Takuueläkettä maksetaan henkilölle, jonka eläke on pienempi kuin määritelty vähimmäiseläke.
  Kansaneläkelaitos Kela
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.