Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Potilaan ja omaisen oikeudet

Potilaan ja omaisen oikeudet

Kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoa ja elämänlaatua kunnioittavaan terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hyvään kohteluun. Varallisuus ja asuinpaikka eivät saa heikentää oikeutta. Sinulla on oikeus käyttää suomen tai ruotsin kieltä tai tulkkia apuna palveluiden käyttäjänä. Näistä oikeuksista säädetään potilaslaissa. Käytännössä kokemukset hoidon laadusta voivat vaihdella. Syitä on monia. Vaikka terveydenhoitojärjestelmä toimisi kaikkiaan hyvin, hoitoonpääsyn jonotusajat ja hoitokäytäntöjen erot voivat heikentää luottamusta hoitoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen eli ns. sote-uudistuksen tarkoituksena on taata ihmisille yhdenvertaiset sote-palvelut koko maassa. Sote-uudistusta koskevaa lainsäädäntöä ollaan valmistelemassa sosiaali- ja terveysministeriössä. Suunnitelman mukaan julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueen vastuulle vuoden 2019 alussa.

Potilaan tärkeimpiä oikeuksia on itsemääräämisoikeus: hoito edellyttää potilaan suostumusta. Itsemääräämisoikeus edellyttää riittävän tiedon saamista. Muistisairaan hoidossa on erityisen tärkeää, että asioista puhutaan selkokielellä ja toimitaan niin, että potilas ei hämmenny tai hätäänny. Jos potilas ei kykene kertomaan mitä haluaa tai päättämään hoidosta, kuullaan hänen laillista edustajaansa, omaisia tai muita läheisiä potilaan tahdon selvittämiseksi.

Hoito ja palvelut perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Rajoituksia saa käyttää vain viimeisenä keinona, kun esimerkiksi henkilön tiedollinen toimintakyky on alentunut pysyvästi tai pitkäaikaisesti esimerkiksi sairauden takia tai hän ei kykene ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia tai uhkaa vakavasti vaarantaa itsensä tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta.

Uutta ns. vanhuspalvelulakia sovelletaan vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä alkaneen tai pahentuneen sairauden tai rappeutumisen vuoksi. Laissa säädetään kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuudesta. Pitkäaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun se on lääketieteellisesti perusteltua. Hoitojärjestelyn pysyvyys on turvattava. Pitkäaikaishoidossa oleville henkilöille tulee järjestää mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja mielekkääseen toimintaan. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. Jos iäkäs ihminen tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä kysymyksissä, hänellä on oikeus saada kunnalta avukseen tätä varten nimetty vastuutyöntekijä.

Terveydenhuoltolaki täsmensi hoitotakuuta ja hoidon suunnittelua. Lain myötä potilaalla on oikeus valita käyttämänsä terveyskeskus myös oman kunnan ulkopuolelta. Erikoissairaanhoidon yksikön valinta on jo aikaisemminkin ollut vapaampaa. Potilaalla on myös mahdollisuus valita hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö. Lain tarkoitus on myös sujuvoittaa kuntoutuksen järjestämistä.

Potilasdirektiivi selkeyttää terveyspalvelujen käyttämistä Euroopan unionin alueella. Lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta toimeenpannaan EU:n potilasdirektiivi. Suomesta ulkomaille hoitoon lähtevän potilaan hoitokustannuksia korvataan sen mukaan, onko kyse hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa korvausta haettaa jälkikäteen Kelasta. Lain mukaan potilas voi saada jälkikäteen samansuuruisen korvauksen kuin hänelle olisi maksettu vastaavassa tilanteessa kotimaassa edellyttäen että vastaava hoito on myös Suomessa korvattavaa. Korvaus maksetaan enintään henkilön kotikunnan julkisen terveydenhuollon hoitokustannusten mukaisesti.

Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) verkkosivuilla on laaja tietopaketti potilaan ja omaisen eri oikeuksista. Sieltä saat tietoa muun muassa hoitoon pääsystä, hoitotahdosta, hoitoon määräämisestä, elämän loppuvaiheen hoidosta, potilasasiakirjoista, valituksista ja omaisten oikeuksista.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.