Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Oikeuteni / Kuntalaisena / Valittaminen

Valittaminen

Kuntalaisella on käytössään erilaisia päätöksistä valittamisen keinoja.

Päätöksiä tekevät kunnan poliittiset päättäjät, viranomaiset, virkamiehet ja viranhaltijat. Kuntaliiton verkkosivuilla on ohjeet siitä, kuinka kirjallisia oikaisupyyntöjä, valituksia tai kanteluita laaditaan ja mitä niiltä edellytetään.

Jokaisella kunnalla on nimetty sosiaaliasiamies. Kunnan sosiaaliasiamieheltä voit saada apua ongelmatilanteissa tai neuvoja oikaisuvaatimuksen tai muistutuksen tekemiseen. Sosiaaliasiamies auttaa sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa kunnan puhelinvaihteen kautta, sosiaalivirastosta tai löydät hänen yhteystietonsa kunnan verkkosivulta. 

Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Se on ensimmäinen toimenpide, jos kunnan jäsenenä tai jonkin päätöksen asianosaisena haluat oikaista kunnan viranomaisen tekemän päätöksen. Asianosainen on se, jota päätös koskee tai johon se välittömästi vaikuttaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle toimielimelle tai sille toimielimelle, jonka alainen päätöksen antaneen virkamies tai jaosto on. Kunnanvaltuuston päätöksestä ei tehdä oikaisupyyntöä vaan suoraan kunnallisvalitus.

Kunnallisvalituksen voi tehdä kunnallishallinnon päättäjien, esimerkiksi kunnanvaltuuston tai lautakuntien tekemistä päätöksistä tai oikaisuvaatimusten päätöksistä. Kunnallisvalituksen voivat tehdä asianosaiset ja myös kaikki kunnan jäsenet. Kunnallisvalitus tehdään kirjallisena 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Se lähetetään lähimpään hallinto-oikeuteen.

Hallintovalitus - Kunnan virkamiehet tekevät erilaisia päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi oikeuttasi saada erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita tai niiden maksuja. Jos olet tyytymätön sinua koskevaan päätökseen, vaadi viranomaiselta oikaisua, ellei päätöksen liitteessä ohjeisteta toisin. Tämän jälkeen voit tarvittaessa hakea siihen muutosta hallintovalituksena. Päätösten liitteenä on aina ohje, jossa kerrotaan miten päätökseen haetaan muutosta ja missä määräajassa muutosta voi hakea. Jos päätöksestä ei voi valittaa, päätöksessä on tieto, minkä säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista. Lääkärin tekemästä kotisairaanhoidon päätöksestä ei voi valittaa.

Hallintokantelu lähetetään aluehallintovirastoon (entinen lääninhallitus). Se on ylemmälle valvovalle viranomaiselle tehty ilmoitus siitä, että jokin menettely tai toiminta on kantelijan mielestä lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Sillä ei voi muuttaa jo tehtyä päätöstä tai vaatia korvausta. Aluehallintoviranomainen voi kantelun perusteella antaa ohjeistusta toiminnan parantamisesta.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.