Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Asumiseni / Kodin ulkopuolisessa hoidossa

Kodin ulkopuolisessa hoidossa

Kodin ulkopuolisessa hoidossa -sivuilla kerrotaan tarkemmin ikäihmisten asuinvaihtoehdoista, asumiseen hakemisesta ja erilaisista maksukäytännöistä. Näillä sivuilla kerrotaan myös kotoa pois muuttamiseen liittyvistä ongelmista ja siirtymävaiheen apukeinoista.

Kodin ulkopuolisen hoidon järjestäminen on suuressa murroksessa kaikkialla kunnissa, kun vanhusväestön määrä kasvaa. Tulevina vuosina palveluasumiseen pyritään saamaan hoitoa, hoivaa ja lääkäripalveluja niin, ettei kenenkään tarvitsisi muuttaa laitosmaiseen hoitokotiin, kun kunto heikkenee.

Myös vanhainkoteja muutetaan vähitellen niin kutsutuksi tehostetuksi palveluasumiseksi. Käytännössä yhä useampi ikääntyvä saattaa siis asua omassa asunnossaan, käydä päivisin palvelukeskuksessa ja käyttää rinnakkain palvelutalon omia, kunnallisia ja yksityisiä palveluita. Senioritalot ovat monia vielä melko hyväkuntoisia ikäihmisiä kiinnostava vaihtoehto. Niitä rakennetaan yhä enemmän kunnissa keskustan palveluiden lähelle.

Tavoitteena on, että yhä pienempi osa vanhuksista on laitoshoidossa ja yhä useampi saa avohuollon palveluja, kuten kotihoitoa ja omaishoidon tukea. Iäkkäiden kuntoutuksen on tarkoitus olla monialaista ja teknologiaa tulee hyödyntää monipuolisesti. Kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuutta ja laitoshoidon vähentämistä koskevaa säännösten velvoittavuutta on lisätty.

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset ovat tärkeitä uudistuksia. Pitkäaikaishoidossa oleva vanhus saa valita kotikuntansa ja muuttaa toiseen hoitopaikkaan esimerkiksi lähelle sukulaisiaan asumaan. Uusi kotikunta on velvollinen järjestämään tarvittavat palvelut niin, että muutto on mahdollinen.

Vanhuksia hoidetaan edelleen liian paljon sairaaloissa. Yleinen näkemys on, etteivät sairaalat ole parhaita paikkoja pitkäaikaishoitoon. Palvelu- ja seniorikeskuksissa kaikenikäiset asukkaat voisivat halutessaan viettää loppuelämänsä kunnosta riippumatta. Tällaisen hyvin toimivan palveluasumisen järjestäminen kaikkialle kuntiin on haasteellinen ja aikaa vievä tehtävä.

Vanhusten tuki- ja laitoshoidossa on paljon kuntakohtaisia eroja. Osassa kunnista noudatetaan vanhuspalveluiden laatusuosituksia kohtuullisen hyvin, osassa on puutteita. Laatusuositukset on uudistettu. Niiden tarkoituksena on tukea ns. vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Myös palveluasumisen ja vanhainkotien asuinkustannuksissa ja palveluissa on paljon eroja, sillä hinnoittelusta ei ole lainsäädäntöä kuten laitoshoidossa. Lisäksi palvelutaloihin ja vanhainkoteihin on jonoja.

Asuinvaihtoehtoja

Senioreiden, ikääntyneiden ja vanhusväestön asuin- ja hoitopaikoista puhutaan monilla termeillä. Ne vaihtelevat kunnasta ja palveluntarjoajasta riippuen. On senioritaloja, palvelutaloja ja -koteja, palvelutalojen ryhmäkoteja ja asumisryhmiä. Puhutaan vanhainkodeista ja hoito- tai hoivakodeista ja hoivasairaaloista.

Palvelutalossa voi olla vuokra-, omistus-, osaomistus- tai asumisoikeusasuntoja. Palveluasuntoja ylläpitävät kunnat, yritykset ja järjestöt. Vanhainkoditkin voivat olla kunnallisia tai yksityisiä hoitokoteja.

Käytännön vanhusten hoitotyössä laitoshoito rajataan joskus tarkoittamaan enemmänkin pitkäaikaissairaaloita tai terveyskeskusten vuodeosastoja. Virallisesti laitoshoito tarkoittaa sairaaloiden lisäksi myös vanhainkoteja ja tehostettua palveluasumista järjestäviä hoivakoteja.

Laitoshoidossakin tulee itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä kunnioittaa. Sairaalaympäristöä ja hoitokäytäntöjä on monissa hoitopaikoissa pyritty muuttamaan kodinomaisemmiksi. Laitos-termiä ei yleensä käytetä potilas- ja omaisasioinnissa. Laitosmaiset hoitoympäristöt ja laitosrutiinit ovat silti osa vanhusten hoidon nykytodellisuutta.

Kodin ulkopuolinen asuminen jaotellaan kolmeen asuinmuotoon, joissa on erilaiset asuinkustannukset:

  • Palveluasuminen – sopii ikääntyneille (yli 75-vuotiaille) ihmisille, jotka tarvitsevat jo niin paljon apua, että kotihoito ja muu apu eivät enää riitä, mutta tarvetta vanhainkotihoidolle ei kuitenkaan ole.
  • Tehostettu palveluasuminen – tällaisessa hoitokodissa on ympärivuorokautista valvottua hoitoa asiakkaille, jotka tarvitsevat paljon apua päivittäisissä toiminnoissaan. Joskus puhutaan myös tuetusta palveluasumisesta, jossa avuntarve on vähäisempi kuin tehostetussa palveluasumisessa.
  • Laitoshoito – asiakas tarvitsee eniten apua ja hoitoa, pääsääntöisesti kahden hoitajan apua jokapäiväisissä toiminnoissaan.

Ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalveluita voi nykyään vertailla internetissä. Palveluvaaka.fi on verkkosivusto, josta voit saada tietoa eri palvelutaloista ja vanhainkodeista. Palvelu voi auttaa selvittämään, sopiiko tietty paikka sinulle. Palvelu ei ole vielä kattava. Laitoksia ei tietojen perusteella aseteta paremmuusjärjestykseen. Sivuston kautta voi myös antaa palautetta eteenpäin.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.